Ministernesvik Nrings Og Fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) mener høye kvotepriser er tegn på god lønnsomhet i næringa.
Intervjuer

Fiskeri- og sjømatministeren om dyre kvoter

I vinterutgaven av Ren Mat er flere av intervjuobjektene i artikkelen «Folkets hav?» kritiske til Regjeringens foreslåtte reform av kvotesystemet som ble lagt frem i juni, samt deler av dagens fiskeripolitikk der fiskekvoter er kostbare og samler på færre og større hender. Her er fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesviks tilsvar i full lengde.

Hva er Dpartementets kommentar til at kvoter har blitt samlet på færre hender og at cirka 30 rederier disponerer 50 prosent av fiskerettighetene?

– Kvotemeldingen vil ikke bety at vi overfører rettigheter fra de mange til noen få. Det blir enklere for unge mennesker å etablere seg som fisker med egen båt, ikke vanskeligere. Kvotemeldingen foreslår ingen endringer i reglene om eierskapskonsentrasjon. De såkalte kvotetakene setter grense for hvor mange strukturkvoter et fiskefartøy kan tildeles i det enkelte fiskeri. Granavolden-plattformen sier at kvotetakene i strukturkvoteordningen skal ligge fast.

– Er dagens fiskeripolitikk i tråd med Havressurslovens formål om å sikre bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene, samt at de viltlevende marine ressursene tilhører felleskapet i Norge?

– Fiskeri- og havbruksnæringene er blant de viktigste fremtidsnæringene for Norge. En bærekraftig vekst innen disse sektorene vil skape lønnsomme arbeidsplasser i alle deler av landet.

Høy pris et resultat av at det er god lønnsomhet i næringen.

– Kvotesystemet er vårt viktigste fiskeripolitiske virkemiddel. Det består av flere deler som til sammen setter rammene for hvordan ressursene kan utnyttes og fordeles. Tiltakene vi foreslår legger til rette for at fiskerinæringen opprettholder en rolle som en viktig arbeidsgiver i kystdistriktene, både i flåteleddet, i fiskeindustri og gjennom ringvirkninger til andre deler av næringslivet.

– Hvordan stiller Departementet seg til at kvoter kan kjøpes og selges, og at prisene er svært høye?

– Skal en etablere seg som fisker med eget fartøy og kvote, så kan en finne noen som ønsker å selge dette, og bli enige om en pris. Det vil være et marked som bestemmer prisen. Høy pris et resultat av at det er god lønnsomhet i næringen.

– Fiskerinæringens bidrag til fellesskapet er betydelig, men regjeringen ser et behov for å øke det. For å øke bidraget fra næringen foreslår vi at en kvotebeholdning disponeres av staten på vegne av fellesskapet. Kvoter leies årlig ut fra kvotebeholdningen for å skaffe inntekter til staten. Regjeringen foreslår at det opprettes en selvfinansierende markedsplass, som kan sikre en effektiv, transparent og fleksibel utveksling av kvoter.

– Har dere en kommentar til at fiskeripolitikken er under granskning av Riksrevisjonen?

Det er viktig med revisjoner og evalueringer av offentlig forvaltning og ressursbruk. Riksrevisjonens rapport vil bli lagt frem for Stortinget når den er ferdig.

Regjeringen foreslår at det opprettes en selvfinansierende markedsplass.

– Hvilke endringer i Deltakerloven og Havressursloven legges det opp til med grunnlag i Stortingsmelding nr. 32, og hvorfor?

– De fleste av regjeringens forslag til tiltak forutsetter at det gjøres endringer i fiskeriregelverket, både i lover og forskrifter. Men som vi sier i Granavolden-plattformen, så er vi opptatt av at grunnprinsippene i deltakerloven, fiskesalgslagsloven og havressursloven ligger fast.

– Lovendringer som foreslås for å følge opp kvotemeldingen er nå ute på høring. Regjeringen foreslår blant annet at havressursloven endres, slik at ut- og innleie av kvoter innenfor et kvoteår blir forankret i loven. Men havressurslovens prinsipp om at fisken tilhører fellesskapet i Norge endres ikke, heller ikke de grunnleggende kravene til eierskap i fiskefartøy i deltakerloven.

– Hvorfor ønsker man å legge opp til en norsk fiskeripolitikk med enda mer markedsliberalistiske trekk, ref: markedsplass for kvoter og pantsetting av kvoter, når vi vet at liknende mekanismer var utslagsgivende for Islands økonomiske kollaps i 2008?

– Norge har valgt et annet kvotesystem enn Island. Island bygger sin forvaltning å omsettelige kvoter, Norge på helt andre prinsipper. Eidesenutvalget pekte imidlertid på at kvotesystemet vårt er for rigid. Regjeringen foreslår å innføre en markedsplass. Denne markedsplassen skal blant annet bidra til at fiskerne kan fiske etter flere arter enn de gjør i dag. Markedsplassen vil erstatte ulike administrativt krevende spesialordninger. Den vil inneholde viktige begrensninger for å unngå utilsiktede konsekvenser. Samtidig blir systemet enklere og mer oversiktlig.

Tilsvaret ble sendt til Ren Mat i en e-post. I vinterutgaven av Ren Mat kan du lese mer i artikkelen Folkets hav? om kvotepolitikk, og hvordan den påvirker kystfiskere, kystsamfunn og fisken som råvare. Bli abonnent her.

Flere artikler