Reportasjer

Økologi under overflaten

På overflaten fremstilles økologisk landbruk som en jordbrukspraksis der det ikke benyttes kunstgjødsel og sprøytemidler kun fordi det ikke er bra for mennesker og miljø. Dette er imidlertid bare en logisk konsekvens av et verdivalg.
Korn

DEN DYPERELIGGENDE grunnen til at man ikke bruker disse innsatsmidlene er at de er med på å redusere det biologiske livet i matjorda, og derved forutsetningene for sunn og vedvarende plantevekst på lang sikt. Den økologiske bondens hovedoppgave som jordbruker er å legge forholdene til rette for et størst mulig mangfold av liv i matjorda. Da vokser plantene av seg selv, og får akkurat riktig mengde og sammensetning av alle næringsstoffer de trenger til riktig tid.

Å SLUTTE OG BRUKE sprøytemidler og kunstgjødsel er første fase for å få en fruktbar jord. Store konsentrasjoner av disse kjemikaliene tar nemlig livet av mye av det biologiske mangfoldet vi trenger for å opparbeide en vedvarende fruktbar matjord. Vi snakker her om jordlevende dyr fra meitemark størrelse til bittesmå positive sopper og protozoer eller encellede dyr. Grunntanken i økologisk landbruk er å stimulere det biologiske mangfoldet slik at vi har et mest mulig artsrikt jordliv, og slik at samarbeidet mellom jordlivet og planterøttene optimaliseres. Dette er et grunnprinsipp innenfor økologisk landbruk.

Biologi er viktigere for jordfruktbarheten enn kjemi og fysikk.

DET KONVENSJONELLE LANDBRUKET har de siste 50 til 100 år i all hovedsak fokusert på kjemiske og fysiske aspekter ved jordkvalitet. Imidlertid er både konvensjonelle og økologiske fagfolk enige om at biologiske aspekter er vel så viktig for å skape en sunn og fruktbar matjord. Praksis har vist at man ikke kan bedre de biologiske forholdene i jord gjennom kjemisk og fysisk påvirkning. Imidlertid kan man gjennom biologisk påvirkning bedre både kjemiske og fysiske aspekter ved matjord. Det biologiske mangfoldet i form av organisk materiale og jordlevende vesener er således den mest kostnadseffektive arbeidsstyrken man kan forestille seg i landbruket.

EN HØY PROTEINMETABOLISME betyr at oppbygging og nedbrytning av næringsstoffer skjer i høyt tempo. Er jorda fruktbar skjer dette naturlig. For å skape optimale forhold for jordlivet må vi sørge for at strukturen er god. Det vil si at jorda holdes oksygenrik slik at jordlevende vesen trives og formerer seg der. Det er ikke nok å kjøre over med en maskin som løser opp jorda av og til. Jordlivet må være tilstede for å vedlikeholde strukturen. Det er høna og egget problematikk. I økologisk landbruk sår man pionervekster med kraftige røtter for å bedre og opprettholde en god jordstruktur. Grønngjødslingsvekster som vikker, kløver og luserne kan med sine kraftige røtter gjøre en god jobb for å skape aerobe forhold i matjorda, samtidig som de sørger for å fôre jordlivet med organisk materiale. Når strukturen er vedvarende god og tilgangen på organisk materiale tilstrekkelig, trives jordlivet og bidrar til at organisk bundet næring gjøres tilgjengelig for plantene. Som «takk» skiller planterøttene ut næringsstoffer som jordorganismene trenger. Det er dette samarbeidet fagfolkene kaller symbiose. Vår hovedoppgave som økologiske bønder er altså å sørge for at dette samarbeidet fungerer optimalt. Da vokser plantene av seg selv og får akkurat riktig mengde og sammensetning av alle næringsstoffer de trenger til riktig tid. På denne måten blir sunne råvarer til!

Vil du vite mer om «Levende Matjord» kan du gå inn her. På agropub.no finner du temaark om livet i jorda, kompostering og aerob kompostkultur.

Flere artikler