Andelslandbruk

- Et prosjekt for utprøving av andelslandbruk i Norge - Øverlandel: Første Andelslandbruk i Norge

Bor du i by og har små muligheter til å dyrke noe av maten din selv? Nå prøver vi ut et system der du kan bli medeier i produksjonen på en gård. Systemet heter CSA (Community Supported Agriculture) – eller andelslandbruk - og prøves nå ut i Norge gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Norges Vel, SIFO, Oikos og Grønn Hverdag. Første andelslandbruk, Øverlandel på Øverland gård i Bærum, har startet opp for fullt i mai 2006.

Andelslandbruk er en ny måte å organisere direkte omsetning på – gjennom en direkte avtale mellom gård/bonde og forbrukere. Kjernen i ordningen er at det utarbeides bindende avtaler mellom bonde og forbrukere om produksjon, produksjonsmåte, økonomisk godtgjøring og evt. arbeidsdugnader. Ordningen er utviklet og utprøvd i en rekke land, først og fremst i Japan, USA, England og Sveits. Slike tiltak vil kunne bidra tungt til å oppfylle ønsket om å forbrukerrette landbruket og satse på lokal verdiskaping.

Ordningen har vokst fram som resultat av store forbrukergruppers ønske om å opprettholde et lokalt, miljøvennlig landbruk, nyte kortreist mat og evt andre produkter fra gården, og å være medansvarlig i driftsplanleggingen. For barnefamilier er dette en unik mulighet til å gi barna innblikk i hvordan maten blir til, og de kan få mulighet til å være med å stelle dyr. Fordeler for bonden/gården er garantert omsetning til en pris som står i forhold til lokalt kostnadsnivå, og at forbrukerne er med og deler risiko ved årsvariasjoner gjennom delvis forskuddsbetaling. I noen tilfeller etableres et driftsselskap (andelslag) der forbrukerne som er med og bonden er andelshavere.

Det Kgl. Selskap for Norges Vel gjennomførte i 2003 en forstudie for å bli kjent med ordningen, og å vurdere om det kan være aktuelt for norske forhold. Arbeidet blir nå ført videre i et treårig hovedprosjekt i samarbeid med Statens Institutt for Forbruksforskning, Oikos og Grønn Hverdag. Målet i første omgang er å opprette 3-4 pilotgårder, følge opp disse og informere om muligheter og erfaringer.

Les mer om Øverlandel; Norges første andelslandbruk.

Se også disse linkene:
http://www.soilassociation.org/
http://www.csacenter.org/
www.nal.usda.gov/afsic/csa

Prosjektleder er Maria Bjune i Norges Vel
E-post: mb@norgesvel.no