OIKOS’ strategi for engasjement i Utviklingsland

Mer rettferdig utvikling basert på prinsippene for økologisk landbruk.

Visjon og målsetninger

OIKOS mener at økologisk landbruk er et av de viktigste virkemidlene for å sikre en bærekraftig utvikling av mat- og fiberproduksjonen i verden. Dette gjelder både sertifisert og usertifisert økologisk landbruk. Vi ser det som viktig å bidra til at samfunnet som helhet utvikler seg i økologisk retning.

OIKOS vil bidra til videre utvikling av økologisk landbruk i utviklingsland, i samarbeid med andre som ønsker å bidra til det samme, for å sikre:

o Et rent miljø med en sunn jord.

o Matsikkerhet gjennom et rent produksjonsmiljø og bedre utnyttelse av lokale/lavkostnads innsatsfaktorer og tradisjonell kunnskap.

o Giftfritt arbeidsmiljø.

o Bærekraftig, rettferdig næringsvirksomhet/handel.

o Multifunksjonelt kulturlandskap bl.a. ved økt biologisk mangfold.

o Utvikling og formidling av kunnskap om økologisk landbruk og forbruk.

Rent miljø, økt biologisk mangfold og giftfritt arbeidsmiljø.

Det er viktig at et rent miljø, giftfritt arbeidsmiljø og økologisk produksjon, foredling og forbruk ikke oppfattes som luksus. OIKOS mener at fattigdom må bekjempes på en måte som sikrer en sosialt, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling. En holdning som sier at "man må få mennesker ut av fattigdom først, for så å bekymre seg for miljøproblemene etterpå" mener vi er feil tilnærming[1]. Forholdet mellom rike og fattige land og mennesker har en særlig plass i økologisk landbruk, fordi vi er alle avhengige av jorden og den maten den kan gi oss, uansett hvor vi bor. De fattige i utviklingsland er likevel aller mest direkte avhengige av naturressurser og fungerende økosystemer, bl.a. fordi så stor andel av befolkningen i utviklingsland er sysselsatt i landbruket. For at man skal kunne forsørge seg selv og sin familie er det viktig at arbeidsmiljøet ikke fører til helseskader. I økologisk landbruk unngår man farlige kjemikalier og bruker naturlige innsatsmidler i stedet. Forskning viser også at man med et variert økologisk landbruk oppnår større biologisk mangfold.

Matsikkerhet og likestilling

Et bærekraftig samfunn er også bygd på likhet mellom mennesker, på tvers av kjønn, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, helsetilstand/funksjonshemninger og alder. Et konkret eksempel på hvordan undervisning i økologisk landbruk derfor bør gjennomføres, er at kursansvarlige drar hjem til bøndene for å gi dem opplæring. Dette for å sikre alle like muligheter for læring, at ingen ekskluderes ved at de ikke kan dra hjemmefra[2]. I den grad mekanisering og kapitalisering/ekstern finansiering av landbruket har ført til mannsdominans, antar vi at økologisk landbruk vil kunne føre til mer likestilling. Mange kvinner dyrker ofte i liten skala til familiens eksistensgrunnlag, besitter tradisjonell kunnskap som er nyttig i økologisk landbruk, (som for eksempel kompostering, bruk av belgvekster m.m.) og har ikke råd til kostbare innsatsmidler. Framheving og bedre bruk av denne kunnskapen gir grunnlag for selvtillit og matsikkerhet gjennom høyere og årssikre avlinger, i stedet for at den blir undervurdert i såkalt modernisering med bruk av kostbare innsatsmidler som kunstgjødsel og sprøytemidler.

Bærekraftig næringsvirksomhet, handel og sertifisering

Motivasjonen for økologisk landbruk er flerdelt. Noen er motivert av høyere eksportinntekter mens andre er mer opptatt av å sikre lokal matsikkerhet og sunne økosystemer. Det behøver ikke å være en motsetning mellom disse. Det er bare økonomisk sett at det er forskjell på sertifisert og usertifisert økologisk landbruk. Med usertifisert økologisk landbruk slipper man dyre innsatsmidler og får et velfungerende driftssystem, mens man ved sertifisering i tillegg oppnår en høyere salgs- og eksportpris.

Rettferdig handel er et viktig virkemiddel, som sikrer arbeidere en anstendig lønn og gode arbeidsvilkår. I mange tilfeller blir rettferdig handel og økologisk dyrking kombinert, fordi man vanskelig kan sikre arbeidere gode arbeidsvilkår dersom de utsettes for sterke, skadelige sprøytemidler, som f.eks. i banan- og bomullsproduksjon. Produkter som er sertifiserte som både rettferdig handel og økologiske er derfor optimale, og viktige bidrag for å skape stabile, økologiske miljø. For å sikre troverdighet for økologiske bønder og forbrukeres rettigheter, er det viktig å bidra til utvikling og oppretting av regelverk og sertifiseringsordninger. Slik kan alle være trygge på at produktene er det de gir seg ut for å være.

Utvikling og formidling av kunnskap – styrking av det sivile samfunn.

OIKOS skal bidra til varig kunnskapsutvikling og kapasitetsbygging i utviklingsland.

Dette skal gjøres ved å:

* Stimulere til samarbeid, erfarings- og kunnskapsutveksling mellom både nord/sør og sør/sør, blant annet ved å støtte deltagelse fra utviklingsland i internasjonale forhandlinger, møter og konferanser.

* Sørge for at bønder og andre landbruksarbeidere får kurs i økologisk landbruk, både basiskurs og spesialiserte kurs innenfor områder det er spesiell interesse for, både hjemme hos dem selv og på utdanningsinstitusjoner.

* Bidra til opprettelse av formell utdanning i økologisk landbruk både på Agricultural Training Centres og på høyskole/universitetsnivå.

* Styrke frivillige, demokratiske organisasjoner som talerør for fattige, marginaliserte mennesker.

Samarbeid

OIKOS ønsker samarbeid og erfaringsutveksling med alle som vil utvikle økologisk landbruk og forbruk og sette fokus på rettferdig fordeling. Vi vil gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med andre organisasjoner, institusjoner og myndigheter, og har erfaringsutveksling og samarbeid med flere[3] både innenlands og utenlands. I utviklingssammenheng er det viktig å fokusere på fordelene ved økologisk landbruk og rettferdig handel i U-land. Gjennom våre medlemskap og samarbeidsavtaler, samt dialog om utviklingsspørsmål, vil vi formalisere samarbeid der det er naturlig.

OIKOS skal søke offentlige midler og der forholde seg til gjeldende retningslinjer.

For mer informasjon om OIKOS og økologisk landbruk, se http://www.oikos.no/, , vårt prinsipprogram, eller kontakt oss på info@oikos.no, tlf. 23 10 96 40.

 

[1] I samsvar med IUCN på seminar om strategi for miljørettet utviklingssamarbeid 31.08.05 (NORAD/UD).
[2] Det finnes flere eksempler på at kvinner og eldre med ansvar for barn og mennesker med dårlig helse/funksjonshemninger, ikke kan dra hjemmefra like lett som menn og funksjonsfriske.
[3] Vi samarbeider allerede med: Biologisk-dynamisk forening, Debio, FIAN, IFOAM, NORSØK/Bioforsk, Utviklingsfondet, Norges Vel, Max Havelaar, Natur & Ungdom, Norges Naturvernforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, UMB, BOKU, CIAT, Universitetet i Zambia, Universitetet i Malawi, Landbruksdepartementet i Malawi, OPPAZ, Harvest Help-Find Your Feet, PAN, Grolink m.fl.