Aktivitetsfond

Fra 2006 har Oikos opprettet et Aktivitetsfond som medlemmer kan søke om midler fra.
Søknadsskjema kan du laste ned her.


Midlene
Landsmøtet fastsetter hvert år en sum midler som skal gå til Aktivitetsfondet. Ubrukte midler overføres til Aktivitetsfondet for neste år.

Hvem kan søke om midlene?
- Lokallag
- Regionlag
- Gruppe av minimum 3 medlemmer

Annet: Det kan også søkes om Aktivitetsfond-midler fra medlemmer i samarbeid med andre organisasjoner/grupperinger for fellesmarkeringer, investeringer, oppbygging av virksomhet etc.

Vilkår for innhold av aktivitet
- Aktiviteten skal ha et hovedfokus på synliggjøring av økologisk mat og/eller økologisk landbruk
- Oikos som organisasjon skal ha en forholdsmessig plass mtp synliggjøring
- Aktiviteten skal ikke motstride Oikos sin formålsparagraf

Søknadsprosedyre, frister og klageinstans
- Skriftlig søknad sendes pr post, faks eller e-post til Oikos administrasjon. Eget skjema skal fylles ut.
- Søknaden bør minimum inneholde:
- Hvem som søker samt ansvarsperson
- Hva det søkes om/beskrivelse av arrangement etc
- Hvor mye det søkes om samt et budsjett
- Tidsramme for aktivitet

- Ingen søknadsfrist: Søknader kan sendes inn i løpet av hele året.
-  Søknadene behandles fortløpende av Arbeidsutvalget (AU = Styreleder, nestleder og daglig leder). Søknader på over 15 000 kr må styrebehandles. Her vil det også bli avkrevd sluttrapport med regnskapsoversikt.
- Styret fungerer som klageinstans
- Det skal bestrebes på å fordele midlene jevnt ut over hele året, med et hovedfokus på halvårsforbruk. Ved mange søknader, skal det bestrebes på å fordele innvilgelser etter geografi.
- En oversikt over tildelinger skal offentliggjøres på Oikos` nettside hvert halvår (utdeling pr 30/6 og 31/12).
- Styret kan kreve å få tilbakebetalt midler hvis det fremgår tydelig at aktiviteten ikke er gjennomført.

Hvem har fått midler i 2007?
Under følger en oversikt over søknader innvilget med beløp i 2007.

Søker Aktivitet Dato innvilget Beløp innvilget
Oikos Innlandet Alternativmessa Lillehammer 7.mai 2007 5 000
Oikos Øst Høsttakketing og Momarkedet 15. juni 2007 18 000
Oikos Innherred Økologisk seminar 15. juni 2007 15 000
Oikos Rogaland Gladmat-festivalen 18. juni 2007 10 000
Oikos Agder 4 festivaler sommeren 2007 18. juni 2007 10 000
Oikos Midt-Norge Økologisk fagseminar juni 20. juni 2007 13 000
Oikos Innlandet Stand på Norsk skogmuseum 16. aug 2007 3 900
Anders Næss/faggruppe åkerbruk Seminar 2008: Fremtidens brød av fortidens korn 15. sept 2007 30 000*
Oikos Innlandet Den økologiske innlandsguiden 2. nov 2007 25 000**
Totalt 2007 129 900


* Kr 10 000 av beløpet er delfinanisering av påmeldingsavgift for Oikos-medlemmer
** Det tas forbehold om endelig prosjektgodkjenning og delfinansiering fra andre samarbeidspartnere

I tillegg har Oikos Vest fått kr 90 000 i 2007 som ekstra støtte til regionlag, etter søknad til styret, jfr. landsmøtebudsjett.