Ingen satsing på økologisk landbruk

Pressemelding fra Oikos 14/5-07, Jordbruksforhandlingene 2007

Statens tilbud til det økologiske landbruket innebærer status quo, og gir ikke noe løft for norsk økologisk produksjon. Veksten i omlagt areal var på bare 0,1 % i fjor og det krever en helt annen satsing hvis regjeringen virkelig vil nå 15%-målet.

Importerte øko-varer blir vinnerne etter hvert som etterspørselen øker, og norsk landbruk taper markedsandeler. Også derfor er det vanskelig å få øye på miljøprofilen i statens tilbud.


Etterspørselen etter økologisk mat har økt kraftig de siste par årene, og norsk landbruk klarer nå ikke å forsyne markedet. De politiske målsetningene om økologisk produksjon og forbruk er høye. Det var derfor store forventinger til årets jordbruksforhandlinger om å gi klare signaler til norske bønder om å legge om.

I fjor ble det bevilget kr 150,2 mill over Jordbruksavtalen til økologisk landbruk. I år krever landbrukets organisasjoner en økning til kr 182,8 mill, mens statens tilbud er på kr 151,8 mill. Staten foreslår å bruke ca. 90 mill – nesten 5 mill mindre enn resultatet i fjor - til direktetilskudd til produsenter, og de resterende ca. 62 mill til indirekte tilskudd og BU-midler.

Oikos er skuffet over statens tilbud og mener at dette på langt nær er nok til å få en hardt tiltrengt økning i omlegging til økologisk produksjon. Vi er også bekymret fordi manglende vilje til å sikre sysselsatte i landbruket en inntektsutvikling mer på linje med det som er vanlig ellers i samfunnet undergraver grunnlaget for all norsk matproduksjon.

Noen næringer må ha mer drahjelp
Det er positivt at husdyr- og arealtilskudd for de fleste produksjoner økes i både jordbrukets og statens tilbud. Særlig positivt er det at det nå også kan bli tilskuddsberettiget å produsere grovfôr for slaktegris. Geitehold er derimot uteglemt i den økologiske satsingen, og er ikke tilskuddsberettiget innenfor økologisk drift. Oikos etterlyser en klarere satsing på økologisk geitehold. Økt arealtilskudd til grønnsaker, frukt og bær er positivt, men heller ikke nok til å sikre en trygg og lønnsom produksjon.

Åpner for import?
I statens tilbud heter det: ”..og erfaringer fra de siste årene tilsier at en situasjon der etterspørselen er noe større enn produksjonen er å foretrekke framfor det motsatte.” (Kap. 7.6) Oikos er uenig i denne vurderingen. Underproduksjonen er en alvorlig hemsko i forhold til å utvikle og utvide markedet. Vi mener situasjonen nå krever full fokus på å øke produksjonen. Dette for å få tilstrekkelig varetilgang til en effektiv foredling og omsetning, og for å redusere importen av økologisk mat som vi allerede ser starten på. Norsk landbruk må kunne levere dette!

Diffuse indirekte tilskudd
Statens tilbud bærer preg av runde formuleringer og manglende tallmateriale når det gjelder de indirekte tilskuddene og bruk av BU-midlene. Det sies at økologisk landbruk skal stå i fokus, både innenfor ”Ta landet i bruk” og i landbruksforskningen. Slike formuleringer gir ikke den trygghet som næringen trenger for å tørre å satse langsiktig på økologisk produksjon. Oikos er dessuten skuffet over at økningen av utviklingsmidlene i stor grad går til statens egen kommunesatsing. Det økologiske landbruket står overfor store investeringer særlig innen husdyrhold, med overgang til løsdrift og krav om lufting av okser.

Dårlig løsning for informasjonsarbeid
I tilbudet foreslår staten å gi KSL Matmerk ansvar for generisk informasjonsarbeid for økologiske produkter. Vi vil sterkt fraråde at plassering av ansvaret hos Matmerk bindes opp i forhandlingene uten en skikkelig utredning av alternative modeller. Matmerk mangler den nødvendige kompetansen og legitimiteten til å bære opplysningsarbeidet omkring økologisk mat. Dessuten står et slikt valg i motstrid til en strategi med sikte på å få økologiske produkter inn i mainstream og opp i volum. Oikos etterlyser likevel at det blir satt av midler til å forberede det generiske informasjonsarbeidet. I dette arbeidet må det økologiske miljøet selv være mye sterkere involvert, for eksempel gjennom et eget informasjonskontor for økologisk mat.

Mer involvering av det økologiske miljøet
Både Staten og faglagene ønsker en egen regelverksgruppe som skal arbeide med regelverksutvikling. Her er det viktig at det økologiske miljøet får en sentral rolle.


For mer informasjon, kontakt:
Kristen Ulstein
Styreleder
Oikos – Økologisk Landslag
E-post: ku@oikos.no
Tlf: 97 09 08 58


Aage Steen Holm
Konst. daglig leder
Oikos – Økologisk Landslag
E-post: aage@oikos.no
Tlf: 23 10 96 44

www.oikos.no