Økologisk landbruk er fremtidsrettet landbruk

Økologisk landbruk og produksjon av økologiske landbruksprodukter bygger på et helhetssyn som omfatter økologiske, økonomiske og sosiale sider både i et lokalt og et globalt perspektiv. I det økologiske landbruket tilstrebes et selvbærende agro-økosystem i god balanse som i størst mulig grad er basert på fornybare ressurser. På godt norsk betyr dette at man i størst mulig grad driver et landbruk på naturens egne premisser!

Målsetninger for økologisk landbruk:

• Å forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås, og på den måten sikre jordas fruktbarhet på lang sikt

• Å skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige adferd og behov

• Å sikre mest mulig resirkulering av næringsstoffer

• Å produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelig mengde og rettferdig fordelt

• Å sikre genetisk mangfold og artsrikdom

Miljøvern i landbruket

Da norske bilister fikk pålegg om å sette inn katalysator i gamle biler for å minske CO2-utslippene var det mange som grein på nesa. Kunne dette være nødvendig? Noen av de samme reaksjonene kom da gjenvinningsigloer for glass begynte å dukke opp på 80-tallet. I dag har dette blitt selvfølgelige sider av hverdagen vår. Slik er det med økologisk landbruk også. Økologisk matproduksjon er i ferd med å bli et internasjonalt satsingsfelt. Norge ligger ennå langt etter EU og andre store land hva angår produksjon og salg av økologisk mat, men økologisk mat vil bli en viktig del av vår framtid!

Framtidsrettet landbruk

I økologisk landbruk legges det opp til et dyrkingssystem med stort mangfold og variert vekstskifte. Kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler blir ikke benyttet.

Vekstskifte og forebyggende tiltak mot skadegjørere, ugress og sykdom står i fokus. Gården skal dessuten være mest mulig selvforsynt og dermed være mindre avhengig av ressurser utenfra.

Naturlige ressurser som kompost, husdyrgjødsel og nitrogenfikserende belgvekster står sentralt i økologisk landbruk.

Etisk forsvarlig dyrehold

Husdyrene er viktige fordi de gjør gress og andre fôrvekster om til melk, egg og kjøtt. Dessuten gir de verdifull gjødsel som stimulerer det mikrobielle livet i jorda. I økologisk landbruk snakker man ofte om å gjødsle jorda, ikke plantene. Ved å stimulere til et rikt jordliv med meitemark og andre jorddyr, får plantene gode forhold for vekst og utvikling.

Husdyrene skal i økologisk drift ha mulighet til naturlig livsutfoldelse så langt som det er mulig. Det vil si større plass, mer tid ute og innretninger som sikrer trivsel hos husdyra (for eksempel vaglepinne for høner eller at kalven får gå lenger sammen med mora etter fødselen før de skilles).

Videreforedling og salg

Ved videreforedling av økologiske produkter legges det vekt på å benytte skånsomme behandlingsmetoder, begrenset bearbeiding og minimal bruk av tilsetningsstoffer.

I økologisk landbruk er det dessuten viktig at gården skal være en sosial plass å arbeide på, og at avstanden mellom produsent og forbruker er kort, både fysisk og psykisk. Nærprodusert mat er miljøvennlig, ofte ferskere og bedre, og den gir dessuten oss vanlige mennesker mulighet til å få innsyn i vår egen mathverdag. Mat er livsviktig for at vi skal fungere i hverdagen - hva er mer naturlig enn at vi bryr oss om hvordan den produseres?

Er økologisk mat virkelig økologisk?

Det stilles høye krav til produksjon, foredling og omsetning av økologiske varer. Det finnes egne forskrifter for økologisk mat som kontrolleres og håndheves av Debio. Debio har minst et besøk hos alle produsenter, foredlere og omsettere pr år, og gjennomgår driftsplan, økonomi m.m. nøye før de gir godkjenning. Debio er en privatrettslig stiftelse, men er utøvende organ for kontroll av regelverk og underlagt Mattilsynet.

For å kunne markedsføre et produkt som økologisk, må du være godkjent av Debio. Ø-merket (den grønne Ø-en på gul bakgrunn) er din garanti for at varen er kontrollert og godkjent som økologisk av Debio.

Er ikke den norske maten nesten økologisk allerede da?

Norge er velsignet med et klima og geografisk plassering som gjør landbruket mindre utsatt for mange sykdommer, sopper og parasitter. Dette fører til at det sprøytes relativt mindre i norsk landbruk enn i mange andre land. Dessuten har store deler av landet (særlig i vest og nord) høy dyretetthet som gir mye husdyrgjødsel og lite bruk av kunstgjødsel.

Likevel er det en del forskjeller. I utlandet er man mer plaget av følgene av et industrialisert landbruk (grunnvannsforurensing, dyresykdommer m.m.). Økologisk landbruk er her et tydelig konkurransefortrinn. Norsk landbruk kan og bør bygge opp en tydelig profil både innenlands og utenlands ved å satse på egenskaper som renhet, miljøvennlig produksjon og kvalitet. Økologiske driftsmetoder vil styrke denne profilen.

Utbredelse av økologisk landbruk i dag

I Norge er ca 3,9 % av jordbruksarealet økologisk eller under omlegging, og ca 5% av alle gårdsbruk driver økologisk/er under omlegging. Produksjonen av økologisk melk utgjorde i 2004 ca 1,2% av den totale melkeproduksjonen i Norge.

I utlandet er det stor variasjon i utbredelse av økologisk landbruk. I Sverige og Danmark samt flere andre EU-land er over 10% av landbruksarealet nå økologisk. Mange land har målsetting om minimum 20% økologisk areal innen få år.

I Norge har vi en målsetting om 10% økologisk landbruksareal innen 2010.

 

Kilde: heftet ”Økologisk landbruk er fremtidsrettet landbruk” gitt ut av Opplysningskontorene i landbruket