Årsak til skadedyr og plantesykdommer

Plantesykdommer og skadedyr er ikke fiender som må bekjempes, men er symptomer på at plantene ikke er friske. Store mengder lettløselig gjødsel og pesticider skaper nærings-ubalanse i plantene og øker deres mottakelighet for angrep. Dette er teorien om trophobiosis, framsatt av biologen Francis Chaboussou i boka "Healthy crops - a new agricultural revolution".

Av Grete Lene Serikstad

Anmeldelsen stod på trykk i Ren Mat nr 4-2008

 

Francis Chaboussou var biolog og arbeidet som forsker ved INRA, statlig senter for landbruksforskning i Frankrike, fra 1933 til 1976. Han arbeidet innen plantefysiologi og drev også en gård i Bordeaux. Ved hjelp av felt- og laboratorieforsøk undersøkte han årsakene til planters mottakelighet for sykdom og skadedyr. Hans funn stemmer ikke med den vanlige oppfatningen om at slike organismer er fiender som angriper plantene. Derimot passer en slik oppfatning godt for dem som produserer kjemiske sprøytemidler.

Chaboussou mente at angrep av sykdom og skadedyr tyder på næringsmangel eller ubalanse i plantas næringsopptak. For at skadeorganismene skal trives og vokse på en plante, må de ha tilgang på cellesaft med vannløselig næring. De har ikke enzymer for nedbryting av protein og stivelse, men trenger aminosyrer og sukker som næring. I friske planter omdannes aminosyrer og sukker fortløpende til henholdsvis proteiner og stivelse, og skadeorganismene vil derfor sulte i hjel på slike planter.

Opphopning av aminosyrer, sukker og mineraler i plantene kan oppstå på to måter: ved at proteinsyntesen blir hemmet, eller at for mye aminosyrer produseres i forhold til plantas evne til å produsere proteiner. I følge Chaboussou kan kjemiske sprøytemidler hemme proteinsyntesen. Mangel på næringsstoffer i jorda eller tilførsel av store mengder lettløselig gjødsel kan også hemme vitale prosesser i plantene. Store mengder nitrogengjødsel fører til overskudd av aminosyrer i plantene. Ut fra dette formulerte Chaboussou teorien om trophobiosis (fra gresk: trophikos -næring og biosis-liv). I følge trophobiosis-teorien er det næringsmangel og -ubalanse som er årsaken til sykdoms- og skadedyrangrep, og pesticider og kunstgjødsel kan forårsake slike mangler og ubalanser.

Denne teorien utfordrer den vanlige oppfatningen om skadegjørere. En del undersøkelser de seinere åra, hvor bruk av kjemiske sprøytemidler har gitt økt angrep av skadegjørere i blant annet korn, understøtter teorien. Chaboussou utgav bok om sin teori første gang i 1985, da på fransk. Tidligere miljøvernminister i Brasil, José Lutzenberger mente at arbeidet hans var den viktigste oppdagelsen innen landbruket siden Justus von Liebig formulerte sin lov om plantenæring. Men dette er vanskelig tilgjengelig kunnskap, og sjøl innen det økologiske landbruket er denne teorien lite kjent.

Nå er boka oversatt til engelsk. Boka er delt inn i tre hovedkapitler: "Pesticider og biologisk ubalanse", "Næringsmangel og parasitt-angrep" og "Jordbruksmetoder og plantehelse". Det siste kapitlet inneholder blant annet anbefalinger av hvordan oppnå sunne planter. Boka har forord av José Lutzenberger og en kommentar av biokjemiker Ulrich E. Loening, tidligere direktør ved Universitet i Edinburgh. Chaboussou gjengir praktiske eksempler fra ulike plantekulturer og refererer egne og andres forsøk for å underbygge sin teori, og boka har ei fyldig referanseliste.

Chaboussou var overbevist om at en levende, fruktbar jord er nødvendig for å sikre friske planter.

I økologisk landbruk ser en sammenhengen mellom en sunn jord, sunne planter, sunne dyr og sunne mennesker. Teorien om trophobiosis passer godt inn i dette og kan være en av forklaringene på hvorfor mange økologiske bønder opplever mindre angrep av skadegjørere på egne avlinger enn naboer med konvensjonell drift.

 

Francis Chaboussou: Healthy Crops - A new Agricultural Revolution

Jon Carpenter Publishing

Utgitt 2005

ISBN 1 897766 89 0