Økodyrevernerne kommer

- Svekkelsen av dyrevelferden i økologisk landbruk kan ikke fortsette, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

 

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

 

Artikkelen er trykket i Ren Mat nr 4-2008

 

 

- Gratulerer med medlemskap i Debio! Hvorfor søkte Dyrevernalliansen om medlemskap?

 

- Vi håper å gjøre Debio mer opptatt av dyrevelferd. Dyrevernalliansen kan bidra med ny kunnskap. Undersøkelser har vist at god dyrevelferd er viktig for folk som kjøper økologisk mat.

 

- I vinter gikk Dyrevernalliansen ut med at dere ville ”vurdere å advare mot økomat”. Hvorfor det?

 

- Dyrevernalliansen er bekymret for den stadige svekkelsen av kravene til dyrevelferd i øko-regelverket. Transport-tiden for økologiske dyr var tidligere maks 6 timer, nå er den 8 timer som for alle andre dyr. Kravet om fast liggeunderlag for økologiske sauer ble fjernet, og nå fjernet landbruksministeren kravet om løsdriftsfjøs for de aller fleste økologiske besetningene. Derfor ropte vi varsku. Hvis dette fortsetter, vil vi måtte advare dyrevernere mot å kjøpe økologiske dyreprodukter.

 

- Det er vel ikke fjøsbygningen som avgjør om kua har det bra?

 

- Vi er klar over at mange melkebønder med små besetninger er glade i kuene sine og tror at de har det bra. Vi er også klar over at det kan være problemer i enkelte løsdriftsfjøs. Men vitenskapelig sett er et veldrevet løsdriftsfjøs best for dyra. Storfe trenger mosjon og sosial kontakt med andre dyr. Det ble også slått fast i regjeringens Dyrevernmelding i 2003.

 

- Øko-regelverket har også fått nye dyrevelferdskrav, for eksempel kravet om lufting av okser...

 

- Det skulle da bare mangle! Men det hjelper ikke kua på båsen om oksene får det bedre. Melkeproduksjon er den viktigste og mest profilerte delen av dyreholdet i landbruket, derfor har Dyrevernalliansen jobbet mye for at alle kyr skal få løsdriftsfjøs.

 

- Forskning har vist at sauene gjerne ligger på spaltegulv, unntatt i noen få uker etter klipping -

 

- Man kan ikke påstå at spaltegulv er god dyrevelferd, selv om sauene finner seg i å ligge der. Dyrevelferd har handlet mye om synsing, men den tiden er forbi. Også bønder må forholde seg til ny kunnskap om husdyras adferd og behov.

 

- Hva mener egentlig Dyrevernalliansen om økologisk landbruk?

 

- Økologisk landbruk er et mye bedre alternativ enn det konvensjonelle. Bøndene har mer fokus på velferden til det enkelte dyr, og forbrukerne er villige til å betale mer for at dyra skal ha det bra. Økolandbruk er også veldig viktig for å vise at alternativt dyrehold er mulig. Det er alltid bra å kunne vise til alternativer når vi er i diskusjoner med myndighetene og Bondelaget.

 

Samtidig er vi bekymret for den økende konvensjonaliseringa av øko-regelverket. Det er åpenbart en strategi for å ta markedsandeler, ikke en strategi for bedre dyrevelferd. Derfor har vi ropt varsku – men samtidig søkte vi om medlemskap i Debio. Vi ønsker å være med å bidra til en dyrevennlig utvikling av økolandbruket.

 

- I Danmark samarbeider Dyrenes Beskyttelse med Økologisk Landsforening om markedsføring av økologisk svinekjøtt. Er ikke det en mer konstruktiv måte å jobbe på?

 

- Både i Danmark og England har dyrevenorganisasjoner vært med på å sertifisere dyrevennlig matproduksjon. Det britiske ”Freedom Food” selger svært bra. Men en slik arbeidsmåte krever en stor dyrevernorganisasjon som kan inspisere gårdsbrukene selv. Dyrevernalliansen har foreløpig ikke ressurser til å bygge opp et slikt apparat.

 

- Dyrevennlig eggeproduksjon i stor skala – er det mulig?

 

- Når det gjelder egg er det den produksjonen hvor forskjellen på konvensjonell og økologisk er størst. Øko-hønsene er de eneste som får gå ut, og det er en reell bedring av dyrevelferden. Men for å få til en eggeproduksjon på hønenes premisser må det brukes andre raser enn dagens høns som er avlet på alt for intensiv egglegging og disponert for benskjørhet. Vi er også kritiske til at daggamle hanekyllinger kastes rett i søpla. Og flokkene er alt for store selv i økologisk produksjon. Mer enn 100 dyr i flokken er ikke bra for dyra.

 

- Er dere egentlig mot all kjøttspising?

 

- Om man vil spise dyr eller ikke er en personlig sak. Det er ikke realistisk at alle skal bli vegetarianere. Men for å ta hensyn til dyra er det opplagt at kjøtt må bli mye dyrere å produsere, og da vil salget gå ned av seg selv. Mindre kjøttspising har også positive effekter på både miljøet og folks helse.

 

- Samarbeider dere med folk som ødelegger pelsbutikker og slipper løs mink?

 

- Nei. Dyrevernalliansen tar skarpt avstand fra alle voldelige og ulovelige aksjoner. Vi fordømmer alltid angrep på pelsbransjen. En ekte dyreverner kan verken skade eller skremme mennesker og dyr. Etter vår oppfatning er disse gruppene ikke dyrevernere, men kriminelle.

 

 

Dyrevernalliansen:

 

- Landsdekkende organisasjon for dyrevern i Norge.

 

- Prioriterer dyr i pelsdyroppdrett, intensivt landbruk og dyreforsøk.

 

- 4 ansatte, ca 5.000 medlemmer (inkludert tilsluttede grupper)

 

- Opptatt som medlem av Debio på årsmøtet i mars 2008.

 

- Les mer på organisasjonens nettsider: http://www.dyrevern.no/